سرخس شاخ گوزنی بیفورکاتوم ونیازهایش Platycerium bifurcatum

یکی از گیاهان آپارتمانی بسیار زیبا و متفاوت که به دلیل شکل برگ ها مورد توجه قرار میگیرد، بومی استرالیا است و در طبیعت روی تنه ی درخت رشد میکند.

🌱 سرخس شاخ گوزنی بیفورکاتوم

نام انگلیسی: Platycerium bifurcatum

--

یکی از گیاهان آپارتمانی بسیار زیبا و متفاوت که به دلیل شکل برگ ها مورد توجه قرار میگیرد، بومی استرالیا است و در طبیعت روی تنه ی درخت رشد میکند.

middle

--

🔔🔔نیاز های سرخس شاخ گوزنی

--

🔎نور: به محیط روشن برای رشد و شادابی احتیاج دارد ولی به این معنی نیست که گیاه را در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار بدهید اما روشنترین مکان را برای نگهداریش انتخاب کنید، تابش مستقیم آفتاب باعث سوختگی برگ می شود.

--

🔎آبیاری: به خاک تا حدودی مرطوب احتیاج دارد یعنی نه خاک دائم خیس و غرقابی باشد و نه گیاه خشکی بکشد، سطح خاک خشک شد اقدام به آبیاری کنید، آبیاری زیاد باعث پوسیدگی و قهوه ای شدن گیاه می شود.

بسیار رطوبت دوست است و هرچقدر رطوبت هوا بیشتر باشد گیاه شاداب تر است.

--

🔎دما: دمای اتاق برایش مناسب است، به سرما حساس می باشد و نباید در دمای کمتر از ده درجه قرار بگیرد.

middle