مراحل مراقبت از چمن - قسمت چهارم

در مقاله پیشین عامل تاثیر گذار هوادهی در مراقبت از چمن را شرح دادیم. در این مقاله به بررسی اهمیت انجام عملیات over seeding در بهبود کیفیت چمن و مراقبت از آن میپردازیم.

middle

با انجام عملیات over-seeding فضاهای خالی چمن را به وسیله بذر و کود پوشش میدهند (با سبز شدن بذر جدید، فضاهای خالی پر می گردد). با پر کردن مناطق آسیب دیده و کم پشت در حالیکه رنگ چمن بهبود میابد، امکان هجوم خزه و علف های هرز نیز کاهش می یابد. قبل از اینکه بذرپاشی صورت بگیرد، چمن باید هوادهی، چمن زنی و سپس به خوبی آبیاری شود. پس از بذر پاشی میبایست رطوبت زمین برای جوانه زنی بهتر حفظ گردد و مواد مغذی برای رشد و مراقبت از بذر مهیا گردد (توسط کود پاشی). این عملیات بهتر است که سالیانه و به منظور حفظ چمن سالم انجام گردد.