مراحل مراقبت از چمن - قسمت سوم

در مقاله پیشین به بررسی عامل تاثیر گذار بهسازی سیستم زهکش در مراقبت از چمن پرداختیم. در این مقاله در زمینه هوادهی چمن به منظور مراقبت از آن مطالبی را ارائه میدهیم.

middle

این پروسه اجازه نفوذ بهتر هوا و آب را در منطقه ریشه چمن(که برای به دست آورن مواد مغذی رشد گیاه لازم است) می دهد. این یک راه خوب برای مدیریت چمن هایی است که به وسیله خشکی و یا غرقابی شدن تحت تاثیر قرار گرفته اند. هوادهی به وسیله ایجاد سوراخ های کوچک با عمق مشخص بر روی خاک انجام میشود. این عملیات توسط چنگک های باغبانی و یا ابزارآلات و ماشین های مخصوص هوادهی صورت میگیرد.