مراحل مراقبت از چمن - قسمت دوم

در این مقاله به بررسی عامل تاثیر گذار بهسازی سیستم زهکش در مراقبت از چمن میپردازیم.

چمن با سیستم زهکش ضعیف اغلب ساعت ها و حتی روزها غرقاب می شود که این امر میتواند مشکلات جدی را برای سلامت چمن شما ایجاد کند. دو دلیل مهم برای جمع شدن آب، نفوذپذیری آب در خاک و توپوگرافی باغ شما است.

middle

نفوذپذیری خاک: درصد بالای رس در خاک، لایه ضخیم علف های زائد، فشردگی خاک و لایه های ریشه میتواند به جلوگیری از جذب آب کمک کند.

با توجه به میزان مشکل، هوادهی می تواند جریان آّب و هوا را بهبود ببخشد. به طور جایگزین تغییر در ماهیت خاک، میتواند به مطلوبیت سطح زهکشی شما کمک کند. همچنین میتوان از گیاهان مناسب برای نوع خاک موجود استفاده کرد و یا به طور تدریجی مواد آلی به خاک اضافه نمود.

توپوگرافی باغ: توپوگرافی باغ شما به طور طبیعی باید به گونه ای باشد که آب را به طرف بیرون با سطح شیب خیلی کم هدایت کند. شیب ها میتوانند سبب جمع شدن آب در یک منطقه گردند که موجب صدمات جدی به ریشه ها و چمن می شود. جلوگیری از تجمع آب در باغ از اهمیت زیادی برخوردار است.