تقسيم بندي كلي اجزاء باغ بام (بام سبز)- قسمت اول

دسته بندي اجزاي اجرايي باغ بام ها بسيار متنوع و وسيع است. هر موسسه توليدي يا شـركت بازرگاني با توجه به رويكرد خاص خود و رقابت در بازار اجزاء قابل نصب را دسته بندي مي كند.

middle

فارغ از همه دسته بندي هاي تجاري اجزاء باغ بام را به 5 دسته كلي مي توان تقسيم بندي كرد:

1-لایه پوشش گیاهی (Plant layer)

2-محیط کشت (Growing medium)

3-لایه زهکش (Drainage layer)

4-لایه محافظت ( Protection layer)

5-ساختار سقف (Roof construction)

در مقالات بعدی به توضیحات تکمیلی در خصوص هر یک از موارد فوق میپردازیم.