معرفی انواع دیوار سبز (قسمت هفتم: دیوار زنده فعال)

در مقاله گذشته در خصوص دیوارهای زنده غیر فعال توضیحات تکمیلی ارائه گردید. در این مقاله به بررسی دیوار زنده فعال میپردازیم.

middle

ديوار زنده فعال، يكي از جديد ترين انواع ديوارهاي سبز است كه با تلفيق و ادغام در تاسيسات گرمايش/سرمايش و تهويه ساختمان به گونه اي طراحي شده است تا هواي فضاهاي داخلي را تصفيه نموده و به صورت تنظيم كننده حرارتي عمل كند. در اين سيستم، از هواي توليد شده توسط گياهان در سيستم تهويه هواي ساختمان استفاده مي شود؛ شاخ وبرگ گياهان مونوكسيد و دي اكسيد كربن را جذب ميكنند، موجودات ذره بيني ريشه، تركيبات آلي و ذرات معلق در هوا را ميزدايند و فرآيند طبيعي گياهان هواي تازه توليد ميكند كه از طريق يك هواكش درون سيستم كشيده شده و سپس داخل ساختمان پخش ميشود. در اين سيستم ريشه گياه بين دو لايه منسوج صنعتي قرار مي گيرد و سيستم كاشت به صورت هيدروپونيك بوده و تغذيه آنها از طريق آب غني شده با مواد مغذي انجام مي گيرد.