تقسيم بندي كلي اجزاء باغ بام (بام سبز)- قسمت سوم

در این مقاله به ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص سومین جزء از بام سبز تحت عنوان لایه زهکش میپردازیم.

middle

لايه زهكش بين محيط كاشت و لايه محافظت قرار مي گيرد تا آب بتواند از هر جاي بام سبز به سيستم زهكش ساختمان جريان يابد. بام ها معمولامقدار زيادي آب باران را در خود نگه مي دارند كه موجب كاهش فشار تحميلي بر سيستم زهكشي مي شود. با اين حال هميشه مقداري آب اضافي وجود دارد كه بايد به روش هاي زير تخليه شود :

الف) به وسيله خود بام

ب) ناوداني‌هاي مربوط به شيرواني ها

پ) آبراه و كانال آب

به منظور رعايت احتياط بايد دوكانال خروجي يا يك خروجي و محلي براي سرريز تعبيه كرد. خروجي ها بايد خالي از هر گونه گياهي باشند و اين امر از طريق نصب دريچه اي در بالاي آن ها براي بازرسي انجام مي شود. ( در تراس ها مي توان از يك شبكه توري تراس استفاده نمود).

انتخاب لايه زهكش مناسب، بر اساس بيشينه جريان آبي كه از طريق اطلاعات بارش به دست مي آيد، انجام مي گردد و از آنجايي كه لايه زهكش محيط كاشت و گياه را پشتيباني مي كند، مقاومت فشاري آن بايد مناسب باشد . برخي از سيستم ها به سادگي لايه اي قطور از خاك انبساط يافته را به كار مي برند. اما اكثر شركت هاي بام سبز از يك حصير زهكش پلاستيكي موجدار با الگوي سازه اي مشابه کارتن تخم مرغ استفاده مي كنند. حداقل ضخامت لايه زهكش20 ميلي متر مي باشد، اما حصيرهاي ضخيم تر مي توانند يك لايه عايق اضافي را تامين كنند. لايه زهكش خود مي تواند مجموعه پيچيده اي از لايه هاي دیگر باشد که در مقالات بعدی به توضیحات در خصوص آنها میپردازیم.