مشاوره و طراحی بام سبز (روف گاردن) فرمانیه

تاریخ اجرا
1393 -
محل اجرا
فرمانیه، تهران -