بستر کاشت دیوار سبز

نوع تركيب بستر كاشت، وزن مخصوص و عمق آن در ديوارهاي سبز نقشي اساسي داشته و ارتباطي مستقيم با نوع گياهان و ميزان بار وارده به نماي ساختمان را دارد. انتخاب نوع بستر كاشت و مشخصات و وزن مخصـوص آن با توجه به نوع گياهان انتخابي بايستي در روند طراحي سيستم مورد توجه قرار گرفته و با توجه به آن عمـق پانل ها تعيين گردد.

middle

بستر كاشت معمولا تركيبي از مواد معدني ( پرليت، پشم سنگ، پوكه صنعتي، سنگهاي آتشفشاني، سـيليكات و كانيهاي آهكي و ..) و آلي (پيت ماس-كوكوپيت – سبوس برنج و..) مختلف به همراه مواد مغذي افزودنـي مـي باشد كه در عين سبكي، نياز رطوبتي و غذايي گياهان كاشته شده را فراهم مي كند. درصد استفاده از بسترهاي آلي و معدني با توجه به نوع گياه و فاكتور وزن مجاز براي سيستم ديوار سـبز متغيـر بـوده و توسـط كارشـناس متخصص براي هر پروژه خاص تعيين ميشود. مواد مغذي بسته به نوع و نياز گياهـان منتخـب توسـط سيسـتم آبياري قطرهاي به صورت كودهاي شيميايي محلول به صورت مداوم به آن اضافه مي گردد.