تقسيم بندي كلي اجزاء باغ بام (بام سبز)- قسمت دوم

در مقاله گذشته اجزاء کلی بام سبز را برشمردیم. در این مقاله به توضیحات تکمیلی در خصوص دو مورد اول یعنی لایه پوشش گیاهی و محیط کشت میپردازیم.

middle

-لايه پوشش گياهي: اگرچه هرگياهي ميتواند روي بام گذاشته شود اما اين مسأله با محدوديت هايي از قبيل آب و هوا، طراحي سازه اي و هزينه نگهداري و تصورات طراح بام سبز مواجه مي باشد. از آنجايي كه بـام هاي سبز تا حد امكان سبك طراحي مي شوند، اغلب شامل گياهاني هستند كـه بتواننـد در خـاك كـم عمق و با مراقبت و نگهداري كم رشد كنند.

-محيط كشت : محيط كشت همان فضايي است كه گياهان در آن شروع به رشد و نمو مي كنند. محيط كشـت به واسطه الزامات خاص سازه اي بايد وزن كمي داشته باشد به همين دليل نسـبت بـه خـاك معمـولي تفاوت هايي دارد. در اين حالت بايد از محيطي براي كشت استفاده كرد كه حتي الامكان سبك باشد. يك مخلوط معمولي مركب از يك سوم ماسه، يك سوم سنگ هاي متخلخل و يك سوم گياخاك مصنوعي (تركيبي از چوب پوسـيده و كود نباتي) محيطي مناسب را تشكيل ميدهد.