مشکلات چمن

سایه:

تعداد کمی از چمن ها سایه کامل را تحمل می کنند و در ضمن تعریف ما از سایه می تواند متفاوت باشد.مثلاً سایه کامل،نیم سایه،سایه آفتاب و .... اما معمولاً چمن هایی که در زیر سایه درختان هستند برای بقا به طور معمول نیاز به 50% نور تابیده و عبور کرده از لا به لای شاخ و برگ درخت دارند.

اثرات سایه بر چمن را می توان به صورت ذیل خلاصه کرد:

ا-کاهش شدت نور دریافتی

2-تغییرات متوسط دما

3-محدودیت حرکت باد

4-افزایش رطوبت نسبی

5-شدت و افزایش شبنم

6-رقابت با ریشه های سطحی درخت برای آب،عناصر غذایی و نور

نکاتی که در شرایط سایه باید رعایت شود:

1-اگر سایه زیاد باشد یا باید به نحوی سایه و اثرات آن را برطرف نمود،یا از چمن های مناسب برای شرایط سایه استفاده نمود و یا کلاً به جای چمن از سایر گیاهان پوششی مانند پیچ تلگرافی(Vinca minor) یا گیاهانی مانند Pachysandra terminalis (ستر گامیل) و پاپیتال استفاده کرد.

2-اگر سایه توسط درخت ایجاد شده باشد،احتیاجات چمن را بدون صدمه زدن به درخت فراهم کنیم یا اگر درخت در طراحی فضای سبز تأثیری ندارد حذف شود.

3-نخستین گام برای احداث چمن نیرومند و سالم در شرایط سایه،کاشت رقم مقاوم به سایه است.

4-اگر سایه شدید نباشد ارقام سازگار در نواحی سرد مانند چبر زبره و فتان قرمز و ارقام سازگار در نواحی گرم و سایه مانند زویشیا و سن آگوستین به کار می رود.

5-چمن هایی که در مناطق پرسایه کشت می شوند نیاز به کود فراوان و عمیق دارند.در ایالات متحده آنچه تجربه شده است 1 کیلوگرم(نیتروژن) در 100 مترمربع در سال می باشد.

6-در صورت ترکیب چمن و سایر گیاهان،PH باید مناسب چمن در نظر گرفته شود.

7-چیدن را در ارتفاع بلندتری از چمن انجام داده و از آبیاری اضافی پرهیز شود.

8-در طراحی فضای سبز زمانی که لزوم درختکاری احساس شود،ترجیحاٌدرختانی که نور بیشتری را عبور می دهند گزینش شوند.

9-هرس درختان به نحوی باشد که تا ارتفاع 3 متری تاج پوشش آنها کم حجم باشد یا کلاً 40% شاخه و برگها هرس شوند که به نفع خود درخت نیز هست.

10-در صورت امکان ریشه های کم عمق درختان تا عمق 33 سانتیمتر به منظور جلوگیری از رقابت از چمن هرس شود.

11-آبیاری به صورت عمیق و تعدد کمتر باشد.زیرا در صورتی که آبیاری کم عمق انجام گیرد،ریشه چمن سطحی شده و مشکلاتی از قبیل چیدن و ضعف چمن برای رقابت با علف های هرز بروز می کند.

12-برگ های ریخته از درخت و بقایای حاصل از سرزنی چمن را باقی نگذاشته و جمع آوری کنیم.

13-از راه های فوق الذکر،عملی ترین و اقتصادی ترین آنها هرس درخت است مگر اینکه سایه از شیء دیگری به وجود آمده باشد.

شیب های تند

مشکلاتی که در شیب های تند بروز می کنند و مواردیکه در اینگونه چمن کاریها باید رعایت شود:

در شیب های تند مسئله شستشوی کود از موارد مشکل ساز متداول می باشد،همچنین در شیب های رو به جنوب ممکن است دمای زیاد باعث نابودی چمن بشود در چنین مواردی میتوان از کاشت چمن های گرمسیری سود برد.برای رفع مشکل شستشوی کود در شیب ها می بایستی کود را به میزان کم و به دفعات به زمین های شیب دار اضافه نمود.برای کاهش دما و خطر تخریب چمن در شیب های رو به جنوب علاوه بر استفاده از چمن های گرمسیری می توان با آبیاری مرتب چمن چنین شیب هایی را خنک کرده دمای آن را کاهش داد.از دیگر اقدامات مفید به منظور جلوگیری از هدررفتن آب و شستشوی کود در شیب ها می توان به تراس بندی یا مرزبندی بخش های مختلف سطح شیبدار اشاره نمود یا در این مرزبندی ها از سایر گیاهان پوششی بهره برد.

جلبک و خزه

هجوم و جایگزینی جلبک ها و خزه ها در چمنزار تحت وجود شرایطی از قبیل کمبود کود،نامناسب بودن زهکش،اسیدی بودن خاک،آبیاری نادرست،فشردگی خاک و سایه ی بیش از حد بروز می کند.برای مبارزه با جلبکها و خزه ها می توان به اقداماتی از قبیل حذف این گیاهان توسط شن کش،کاربرد سولفات آمونیوم یا سولفات مس به میزان 150 گرم در 4 گالن آب برای هر 100 مترمربع یا به کاربردن لایم سنگ آهک به میزان 2/2-1 کیلوگرم در هر 100 مترمربع،دست زد.نحوه استقرار جلبک بدین شکل است که ابتدا در نقاط بیش از حد مرطوب،چمن فاسد شده و به علت سازگاری جلبک با رطوبت و سخت شدن نقاط فاقد چمن که نور بیشتری دریافت می کنند جلبک فعال شده و نهایتاً جایگزین می گردد.