شرایط نگهداری ساکولنت ها

تابستان فصل رشد ساکولنت هاست و باید در آب دادن دست و دلبازتر بود، اما زمستان که وقت استراحت آن هاست حتی اگر هرازچندگاهی به آن ها آب دهیم مشکلی پیش نمی آید.

تابستان فصل رشد ساکولنت هاست و باید در آب دادن دست و دلبازتر بود، اما زمستان که وقت استراحت آن هاست حتی اگر هرازچندگاهی به آن ها آب دهیم مشکلی پیش نمی آید.

--

بهار و تابستان آب را برای روزهای استراحت ذخیره می کنند! (البته این مسأله در شرایطی است که دما زیر ده درجه باشد اما وقتی در فضای اتاق نگهداری می کنید باید در فصل سرما آبدهی را ادامه دهید ولی کمتر از فصل رشد.)

خلاصه اینکه نباید به دلخواه خودمان به آن ها آب دهیم!

چون گیاهان گوشتی هستند ممکن است ما به آن ها زیاد آب دهیم و در ابتدا متوجه اینکه در حال پوسیدن هستند نشویم چون برگ ها سالمند اما ریشه در حال پوسیدن است!

حالا از کجا بفهمیم که گیاهمان دچار پرآبی است؟

اگه دچار پر آبی شود: برگ ها و ساقه ها پف کرده می شوند یا برگ ها رنگ پریده و زرد و سفید می شوند! چه زمانی باید به ساکولنت هامون آب دهیم؟

middle

هر زمان که 2.5-5 سانتیمتر از خاکمون خشک بود! میتوانید با انگشت تشخیص بدهید یا اگر گلدانتان کوچک است از خلال دندان یا مداد استفاده کنید و از ذرات خاکی که به آن ها می چسبند متوجه می شوید

--

یک راه دیگر هم وجود دارد و آن هم این است که یک سنگ تخت پیدا کنید و بعد آبیاری در سطح خاک بگذارید و هر وقت زیر سنگ رو خشک دیدید زمان آبیاری است.

نکته: همیشه یادتان باشد گیاه شاید از کم آبی نجات پیدا کند اما پرآبی عواقب بدی دارد!