ساکولنت

⬅️به گیاهان گوشتی که قادر به ذخیره ی آب در اندام های خود هستند گفته میشود، اما اکثرا تعداد زیادی از ساکولنت ها با کاکتوس ها اشتباه گرفته میشوند، کاکتوس ها دسته ای از ساکولنت ها هستند که به خاطر تفاوت های خاص در خانواده ای جدا به نام کاکتاسه دسته بندی میشوند.

ساکولنت اسم یه گیاه خاص نیست! مانند کاکتوس ها انواع مختلف دارند. مثل:کراسولا، سدوم، هاورتیا، اشوریا، آلوئه و...

سوالی که دائم پرسیده میشود این است که چرا ساکولنت های ما قد میکشند و کوتاه و پر نیستند.

ساکولنت ها گیاهان نور دوستی هستند و یک سری حتی به نور مستقیم احتیاج دارند که میشود در فضای آزاد هم آن ها را قرار داد و یک سری هم نور کمتری میخواهند ولی آن ها هم باید نور کافی دریافت کنند و پشت پنجره به ویژه پنجره ی جنوبی باشند، هروقت دیدید که ساکولنتتون قد کشیده و فاصله ی برگ ها از هم زیاد شده یعنی نورش ناکافی است و انتظار نداشته باشید که با قرار دادن در جای پرنور قدش کوتاه و پر پشت شود، باید کوتاهش کنید تا از نو جوانه بزند و فرم خوبی پیدا کند.

middle