ماشین هوشمندی که زباله‌ها را از سطح ساحل جمع آوری و آن را تسطیح می‌کند