احداث و نگهداری زمین فوتبال استادیوم "19مهربجنورد"

تاریخ اجرا
آغاز عملیات اجرایی در سال 1392 ،نگهداری تا هم اکنون ادامه ادارد. -
محل اجرا
استادیوم 15000 نفری 19مهربجنورد -
مدت زمان اجرای پروژه

3

ماه -
مساحت
8000 -
کاربرد
زمین فوتبال -
نوع پروژه
احداث - نگهداری - مشاوره و نظارت -
نوع زمین چمن
چمن طبیعی -
نوع سیستم آبیاری
آبیاری اتوماتیک با استفاده از 17 آبپاش -
نوع بذر چمن
بذر سردسیری -
نوع کاشت چمن
کاشت بذر در داخل خاک -