زمین فوتبال

مدت زمان اجرای پروژه
-
نوع زمین چمن
چمن طبیعی -
نوع سیستم آبیاری
آبیاری اتوماتیک با استفاده از 17 آبپاش -