موارد مهم برای انتخاب چمن مصنوعی (بخش دو)

رنگ: الیاف چمن های مصنوعی دارای طیف رنگ های متنوع و وسیعی از سبز و قهوه ای است ، در واقع رنگ قهوه ای نزدیک به زمین کار میشود و هرچه از سطح زمین دورتر میشود رنگ سبز آن بیشتر میشود ، این کار برای شبیه سازی بهتر چمن مصنوعی از چمن طبیعی است . هر چه رنگ چمن مصنوعی شما سبزتر و پرنشاط تر باشد ، به زیبایی فضای شما افزوده میشود .

middle