چرا برگها در پاییز تغییر رنگ می دهند؟

یکی از زیباترین جلوه های طبیعت ،برگ ریزان پاییز است و بی شک قدم زدن بر روی برگهای خزان شده بسیار لذت بخش است.

همانطور که می دانیم درختان در طی روزهای آفتابی و گرم تابستان ،سبز و شاداب هستند.سبز بودن برگها به علت رنگدانه کلروفیل و عمل فتوسنتز می باشد و برای تبدیل انرژی نور خورشید ،آب و در اکسید کربن به کربوهیدراتها ،حضور کلروفیل ضروری است.

با شروع فصل خزان ،عمل فتوسنتز و ماده سازی در درختان خزان شونده به پایان رسیده و چنین درختانی برای بقا در زمستان مجبور به ذخیره موادغذایی در ریشه های خود هستند به همین دلیل مواد غذایی موجود در برگها پس از تجزیه ،جذب ریشه ها می گردند.یکی از ترکیباتی که بر این اساس تجزیه می شود کلروفیل است.

رنگ پاییزی درختانی نظیر راش و توس به علت رنگ زرد-نارنجی رنگدانه کاروتنوئید می باشد و رنگ قرمز-ارغوانی در گونه های مختلف درخت افرا به علت حضور رنگدانه آنتوسیانین است.کاروتنوئید همواره در برگها وجود دارد ولی تا زمان حضور کلروفیل در گیاه تظاهرات رنگی آن بروز نمی نماید.همزمان با آغاز به خواب رفتن گیاه،برای حفاظت برگها از نور خورشید و نیز برای اینکه برگها زمان کافی برای تجزیه و تخلیه مواد غذایی داشته باشند،آنتوسیانین به وجود می آید.

براساس یافته های علمی شدت تغییر رنگ پاییزی برگها به عواملی مانند:تغییرات آب و هوایی (میزان دما و بارندگی)،کوتاه شدن طول روز ،روزهای آفتابی و گرم و شبهای سرد و خشک و میزان رطوبت خاک وابسته است.