ربات هوشمندی که می تواند در ده دقیقه ۱۵ نهال درخت بکارد