نکات مربوط به اجرای دیوار سبز (باغ عمودی)

برای اجرای یک دیوار سبز (باغ عمودی) باید نکات زیر را مد نظر قرار دهید:

1-دیوار مناسب را انتخاب کنید. موقعیت مکانی و ویژگی های فیزیکی مورد نیاز اجرای دیوار سبز را مد نظر داشته باشید.

2-سیستم اجرای دیوار سبز مد نظر خود را انتخاب کنید. برای اجرای دیوار سبز روش های مختلفی وجود دارد که هر کدام از این روش ها متریال و هزینه های متفاوتی خواهد داشت.

3-سیستم آبیاری قطره ای اتوماتیک مناسب راه اندازی کنید.

4-با توجه به شرایط اقلیمی و نوع دیوار سبز، گیاهان مناسب را انتخاب کنید.