دستور العمل ايجاد زهكش

شوري خاك به معناي مقادير اضافي نمك ها در خاك است ميزان شوري خاك با EC نمايش داده مي شود.

اين نمك ها يا به طور طبيعي در خاك وجود دارد و يا از طريق آب آبياري ( آب غير سخت كه مقدار بالايي سديم دارد)،كودها و ساير افزودني هاي شيميايي خصوصاً مخلوط ماسه و نمكي كه به منظور برف زدايي در سطح معابر مورد استفاده قرار مي گيرد، وارد خاك مي شود.

در جاهائيكه اين نمك ها در اثر بارش سنگين باران يا آبياري زياد از خاك شسته نمي شوند در منطقه ريشه به غلظت بالايي ميرسند. شوري به 2 صورت مستقيم و غير مستقيم بر كيفيت چمن اثر ميگذارد. در حالت مستقيم با اثرات منفي آن بر جذب آهن، منيزيم، فسفر و به طور غير مستقيم با متلاشي نمودن ساختمان خاك و كاهش تهويه و تنفس ريشه. اولين علامت بالا بودن شوري خاك بر روي چمن كاهش رشد قسمت هوايي چمن مي باشد. ميزان مقاومت ارقام مختلف چمن در برابر شوري متفاوت است

آبشوئي دوره اي و يا دائمي خاك غلظت نمك خاك را كاهش ميدهد. براي آبشوئي موفق بايد زهكشي خوبي داشته باشيم و زهكشي خوب براي رشد چمن هاي سالم، كاملاً ضروري و حياتي است.

لذا با عنايت به نتايج آزمايش خاك عرصه هاي مختلف چمنكاري فضاي سبز شهر كرج ، در اكثر عرصه ها خصوصاً رفيوژ مياني بلوارها، شوري بستر (EC) بالاتر از حد معمول ميباشد. بنابراين ايجاد زهكش و يا تقويت آن به روش هاي زير در عرصه هاي مورد نظر اجتناب ناپذير است.

روشهاي ايجاد يا تقويت زهكشي در عرصه هاي چمنكاري:

در صورتي كه عرصه چمنكاري وسيع و داراي شيبي ملايم باشد ميتوان اقدام به ايجاد كانال زهكش نمود. دراين حالت وسعت و وضعيت كاشت ساير گونه ها در بستر چمن بايد به گونه اي باشد كه امكان ايجاد كانال سرتاسري در منتهي اليه شيب چمن فراهم گردد. براي اينكار بايد طي چند مرحله اقدام گردد.

1. برداشت يك نوار به عرض 40cm از چمن

2. ايجاد كانالي به عمق 70cm . 100cm

3. انباشت شن بادامي به عمق 30cm در كف كانال

4. برگردان خاك خارج شده از كانال به روي لايه شن بادامي يا قلوه سنگ

5. قراردادن نوار برداشته شده از چمن به محل اصلي خود

6. در صورتي كه به دليل محدوديت وسعت عرصه خصوصاً عرض محوطه چمنكاري (به عنوان مثال رفيوژها) امكان ايجاد كانال زهكش فراهم نباشد مي توان نسبت به ايجاد لوله هاي زهكشي (چاهكش زهكش) اقدام نمود.

7. براي اينكار از يك بيل يا وسيله اي قوي جهت حفاري ميتوان استفاده كرد تا امكان حفر سوراخ هايي به فاصله 60cm-120cm و به ابعاد 100cm x100cm فراهم گردد.

8. پس از حفاري ، عمق چاله ها را بايد به جز 20cm انتها ، با قلوه سنگ و شن بادامي پر كرد از 15cm ماسه طبيعي به عنوان لايه بعدي استفاده نمود.در نهايت 5cm خاك زراعي به قسمت انتهايي چاله اضافه كرده و قطعه چمني را كه در ابتداي عمليات ، به دقت برش داده شده و از محل خارج گرديده است،به محل اصلي آن برگدانده شود.

9. در صورتي كه در عرصه چمنكاري مورد نظر ، درختان حداقل 14 ساله به صورت پراكنده وجود داشته باشد و علاوه بر ايجاد زهكش مناسب، كوددهي درختان نيز به روش چالكود مورد نياز باشد، مراحل انجام عمليات مشابه بند 2 بوده با اين تفاوت كه عمق چاله حداقل 130cm در نظر گرفته ميشود و پس از انباشت 1/3cm عمق چاله با قلوه سنگ، براي پر كردن مابقي حجم چاله مطابق دستور العمل چالكود عمل ميشود.

نكات مهم:

1. قبل از شروع حفر كانال يا چاهك زهكش بايد محل لوله هاي زير زميني و كابلهاي برق مشخص شود تا از بروز حوادث احتمالي پيشگيري گردد.

2. از آنجا كه كليه اقدامات فوق الذكر به منظور حفظ شادابي چمن انجام ميشود لازم است قبل از شروع عمليات ، يك لايه گوني(نوع مورد استفاده در قير وگوني)در سطح چمن پهن گردد تا خاك خارج شده از چاله ها و چمن برداشت شده از روي چاله يا كانال در روي گوني ريخته شود از انباشت مستقيم خاك روي سطح چمن كه باعث نابودي چمن حين اجراي عمليات ميشود جلوگيري بعمل آيد. ضمناً تردد كارگران و ادواتي نظير فرغون از مسير گوني پهن نشده صورت پذيرد.