دسته بندی بام هاي سبز

بام هاي سبز را بر اساس سيستم اجرايي به سه دسته اصلي تقسيم مي كنند:

Intensive . 1 - سيستم متمركز

Extensive . 2 - سيستم گسترده

Planter Box . 3 - سيستم مدولار يا جعبه گياه

Intensive . 1 - سيستم متمركز

باغچه هاي سنتي روي بام كه به ضخامت معقول و منطقي 150-1500 میلیمتراز خاك براي رشد گياهان بزرگ و يا چمن كاري هاي معمول نياز دارند، از نوع بام هاي متمركز هستند و نياز به رسيدگي، آبياري منظم، كود و ساير جنبه هاي رسيدگي دارند.

بام هاي فشرده بيشتر شبيه به پارك هايي هستند كه دسترسي به آنها آسان تر است و مي توانند خيلي از گونه هارا در خود جاي دهند از بوته هاي سبزي جات و ساير بوته هايي كه محصول آنها قابل استفاده است گرفته تا درختچه ها و درختان كوچك.

Extensive . 2 - سيستم گسترده

كمترين نياز به نگهداري را دارند. نياز به آبياري ندارند. پوشيده از خزه، علف يا گياهان خزنده هستند. پوشش خاك پراكنده، ارتفاع خاك 100 - 50 ميلي متر مي باشد. در اين سيستم معمولا گياهان داراي ريشه به عمق 40 تا 100 ميلي متر استفاده مي شوند.

اين نوع پوشش در جايي كاربرد دارد كه نياز به دسترسي نباشد. اين نوع پوشش حداقل وزن را اعمال مي كند و تقريباً روي هر بامي مي توانند

نصب شوند.

حدود بار نهايي بام تقريباً بين 50 تا 100 كيلوگرم بر متر مربع در حالت اشباع مي باشد.

اين نوع پوشش همچنين در ساختارهاي صنعتي بسيار مناسب مي باشد زيرا علاوه بر ايفاي نقش عايق رطوبت از جريان يافتن آب و تشكيل

سيلاب جلوگيري مي كند.

در مورد بام هاي شيب دار در اغلب مكان ها 20-10 درصد شيب توصيه مي شود. در شيب حداكثر 30 درصد نياز به استفاده از زهوار وابزارهاي ضد فرسايش وجود دارد..

Planter Box . 3 - سيستم مدولار يا جعبه گياه

استفاده از اين سيستم روي بام ساختمان هايي كه باغ بام roof garden در آنها قابليت اجرا ندارد، بسيار مناسب است. ضمن اينكه استفاده از اين روش به دليل صرف هزينه هاي كمتر، براي واحدهاي ساختماني كه يك مالك دارند بسيار مناسب تر هستند. آبياري در اين سيستم نيز به وسيله يك آبياري قطر هاي ساده امكان پذير است.

در اين سيستم گياه و محيط كاشت آن در جعبه هاي مخصوصي كه تمام يا بيشتر بام سبز را مي پوشاند، نگهداري مي شود.

در سيستم غير مدولار محيط كاشت يك لايه پيوسته بر روي بام سبز مي باشد zinco.ca

بحث و نتيجه گيري :

با مورد توجه قرارگرفتن كيفيت محيط زيست در بافت شهري و تهديدهاي محيط زيستي در شهرهاي بزرگ از قبيل آلودگي هوا، آلودگي

بصري، ظهور پديده جزيره گرمايي شهري، بحران انرژي و موارد ديگر، سبز كردن بام ها، اين بار به دليل مزاياي محيط زيستي شان و به عنوان

راه حل اكولوژيك مورد توجه قرار گرفت.

بام هاي سبز امروزه در بيشتر شهرهاي پيشرفته و پرجمعيت دنيا كه به علت افزايش ساخت و سازو كاهش سطح زمين با كمبود فضا مواجه مي شوند، جايگزين فضاي سبز شهري يا همان پارك ها شده اند.

با تمام مزاياي گسترده ي محيط زيستي بام هاي سبز، بالا بودن هزينه هاي اجرايي نصب و راه اندازي، آبياري و حفظ و نگه داري از فضاي

سبز اين گونه بام هاو در يك كلام مسائل اقتصادي مانع از آن است كه اين فناوري نوين جايگاه شايسته خود را در شهرهاي پايدار معاصر پيداكند.

قرن گذشته بام ها به دليل منافع كاربردي شان و اين روزها به دليل منافع محيط زيستي شان سبز مي شوند. با ادغام اين دو ايده و اضافه

كردن منافع بي شمار اجتماعي ناشي از كاربردي كردن اين فضاها، حكومت هاي محلي مي توانند در راستاي توسعه پايدار بام هاي سبز ومديريت پايدار شهري گام هاي مهمي بردارند.

پيشگيري از آتش سوزي بام سبز: بامهاي سبز متمركزي كه به طور مرتب آبياري مي شوند و لايه خاك به نسبت ضخيمي دارند در مقابل خطر

آتش سوزي ناشي از صاعقه و يا حرارت خورشيد مقاومتر به نظر مي رسند.بام هاي سبز گسترده كه به طور كلي آبياري نمي شوند درصورتي در برابر آتش سوزي مقاوم شاخته مي شوند كه ضخامت لايه خاك حداقل 30 میلیمتر و از نظر وزني بيش از 20 درصد مواد آلي نداشته باشد

.(www.zinco.ca)