انواع درختان و درختچه ها ی اب و هوا های مختلف

1-درختان سایه انداز و پوشاننده:

-عرعر

-بید مجنون

-چنار

-داغداغان

-پائولونیا

-شاه بلوط هندی

-توت امریکایی

-درخت لاله

-ابریشم

-افرا سیاه

-نارون

2-درختان سریع الرشد:

-سرو نقره ای

-عرعر

-دم موشی

- زیتون تلخ

-چنار

-سدروس

-افرا سیاه

-اقاقیا

-پائولونیا

-توت امریکایی

-لاله-ابریشم

3-درختان مقاوم به گرد و خاک:

-عرعر

- زالزالک

-ژنکیو

-چنار

-لیلکی امریکایی

-ماگنولیا

-بیدمجنون

-اقاقیا

-داغداغان

4-گیاهان میوه وحشی (زینتی) برای پارکها:

-گلابی

–آلو

-آلوچه

-سیب

– پسته

–مو

-فندق

-گوجه

- زیتون

–انجیر

-گیلاس

-انار

-ازگیل

-آلبالوتلخ

-زالزالک

-شیرخشت

5-گیاهان جاذب پرنده:

-یاس وحشی

-زیتون

-زغال اخته

-پیروکانتا

-خاس

-اسپیره

-یاس خوشه ای

-انگور زینتی

6-درختان مناسب خاک اهکی:

-زیتون معمولی

-زربین

-سروخمره ای

-چنار

-زبان گنجشک

7-درختان مناسب اب و هوای مدیترانه ای:

-زربین

-زیتون معمولی

-برگ بو

-انجیر

8-درختان دارای بافت خشن :

-عرعر

-ماگنولیا

-انجیر

-خرمالو

-نخل زینتی

-شاه بلوط هندی

9-درختان دارای بافت نرم:

-ابریشم

-لیلکی

-ابریشم مصری

-بید

10-درختان آشغال ریز:

-زیتون تلخ

-زیتون معمولی

- اقاقیا

-توت امریکایی

11-گیاهان معطر:

-سروناز

-برگ بو

-گل یخ

-گل سنجد

-یاس خوشه ای

- اقاقیا

-نمدار

- پائولونیا

-ماگنولیا

12-درختان آب دوست:

-چنار

-توسکا

-بیدمجنون

13-درختان جنگلی :

-سو نقره ای

-افرای سیاه

-زبان گنجشک

-اقاقیا

- توسکای قشلاقی

- ارغوان

-کاج سیلوستر

- بلوط

- گز

- شاه بلوط

-سدروس

- عرعر

14-درختان بادشکن:

-توت امریکایی

- سرو نقره ای

- سرو خمره ای

- اقاقیا

- زالزالک

- نمدار

- سدروس

- گردو

15-گیاهان دارای رشد کم:

-کریپتومریا

-زیتون معمولی

- ماگنولیا

-برگ بو

- انجیر

-زالزالک

- سوفورا

16-گیاهان دارای رشد متوسط:

-پر

- ژنکیو

- درخت چینی

- توری

- داغداغان

17-گیاهان مناسب خاک اسیدی:

-عرعر

- لیلکی امریکایی

- توسکا قشلاقی

- اقاقیا

18-گیاهان مقاوم به سرما:

-سرو نقره ای

- کریپتومریا

-چینی

- به ژاپنی

-ابریشم مصری

- ماگنولیا

19-درختان دارای ریشه سطحی:

-ابریشم

- آیلان

- سرو نقره ای

20-گیاهان مناسب کاشت در شیبها:

-ارغوان

- سنجد

21-گیاهان مناسب جلوگیری از فرسایش خاک :

-توسکا قشلاقی

- چنار

- بید مجنون

- اقاقیا

- توت امریکایی

- سرو نقره ای

22-گیاهان طویل عمر:

-زیتون معمولی

- شاه بلوط هندی

-گل سفید

- سرو ناز

23-گیاهان دارای عمر کوتاه:

-زیتون تلخ

-اقاقیا

-افرای سیاه

24-درختان بر گ قرمز:

-افرای چناری برگ قرمز

- گوجه گل

- فندق

-زرشک

-انجیلی در پاییز

- توری در پاییز

- افاری ژاپنی

25-گیاهانی که در زمستان جلوه دارند:

-بید مرجانی

- بید فری

- فندق

- گیلاس

- سوزنی برگان مانند سرو کوهی رونده

-سرو سیمین

-انواع کاجها و سروها

- پهن برگان همیشه سبز مانند ماگنولیا تابستانه و آکاسیا

- گل یخ

- یاسمن زمستانی

26-گیاهان الوان که با گل و میوه و برگ تولید رنگهای متنوع میکنند :

-ارغوان

-سیب گل

-طاووسی

-توری

-ماگنولیا زمستانه

-ماهونیا

-دوتسیا

27-گیاهان پوششی مناسب کاشت در زیر درختان:

-سالوی وحشی

- قاصدک

-شنگترشک شبدری

-پوتنتیلا

28-در ختان مناسب بلوار ها و کوچه ها:

-سرو خمره ای

-ژنکیو

-افرا

-شاه بلوط هندی

-توس

-ارغوان

-زبان گنجشک

-درخت لاله سیب

-پاولینا

-چنار

-لرگ

-گلابی

-بلوط

29-درختان مقاوم به سایه:

-سرخدار

- دوگلاس

-سکویا

-نوئل

-ممرز

-هدرا

-راش

30-درختان مقاوم به بادهای دریایی و اب شور:

-کلیه کاجها

-ایلان

-گل ابریشم

-زبان گنجشک

-توت

-صنوبر وسپیدار

-اقاقیا

-گز

-سنجد