چه چیزی باعث خوبی خاک می شود؟

خاک خوب و بد فقط مربوط به حاصلخیزی نیست. یک خاک می تواند با مواد مغذی پرشده و هنوز قادر به تولید گیاه سالم نباشد بافت خاک،ساختار خاک و زندگی خاک تعیین می کند که آیا خاک خوب است یا بد. یک خاک خوب به هوا ،آب و مواد مغذی در ریشه ها اجازه می دهد که به آسانی حرکت کنند.این خاک آب را مانند یک اسفنج نگهداری کرده و با این وجود به آب اضافه اجازه می دهد که قبل از غرق شدن چمن ز هکشی شود. این خاک با میکروارگانیسم ها ،کرم ها و دیگر اشکال زندگی مفید که مداوماً بر مواد معدنی (صخره ها)و پوسیدن مواد،شکستن آنها به محلول هایی که برای تغذیه گیاه قابل استفاده اند زنده است.این خاک دشت های غرب میانه زمانی که مقیمان وارد شدند بود و این مسیری است که شما باید برای ساخت خاک خود به آن سمت بروید.