خاک در مقابل کثیفی

خاک کثیف نیست . این دو لغت را با هم عوض نکنید اگر آن که بخواهید باغبان های وظیفه شناس را متهم کنید لغت کثیفی را برای توصیف آشغالهایی که پشت اجاق گاز آشپزخانه پیدا می کنید یا به زمینی که توانایی بسیار کمی برای حفظ زندگی گیاه دارد به کار ببرید . خاک واقعی باید شامل آب ، هوا ، مواد معدنی ( ذرات سنگ ) و از همه مهمتر مواد ارگانیک یا گیا خاک باشد . منظور از مواد ارگانیک هر چیزی است که زمانی زندگی می کرده ( مانند زندگی نباتی ، باکتری ، کرم ها و حشرات ) اما اکنون پوسیده شده یا در مرحله پوسیده شدن است . در مراحل پیشرفته پوسیدگی مواد ارگانیک به طور مشخص از آنچه ابتدا بودند متفاوت می شوند . این ماده تیره ، خرد شده با بافت ظریف و واقعا" با ارزش گیاخاک است . اگر گیاخاک را از خاک جدا کنید آنگاه باقی کثیفی است .

هر چه گیا خاک بیشتر باشد ساختار خاک بهتر خواهد بود . گیا خاک پر از ارگانیسم های مفید است و در گنجایش نگهداری آب حالت اسفنجی شکل دارد . حضور آن به تخلخل و حاصلخیزی بیشتر خاک کمک می کند .