خانه سبزی زیر آب

با این کشف دانشمندان ایتالیایی می توان فضای لازم برای کشاورزی را کاهش داد