مدیریت حشرات در چمن

می توان تا اندازه ای از روی قسمتهایی از گیاه که توسط حشره خورده شده است ، به نوع حشره ای که به آن آسیب رسانده پی برد .

اندامهایی که توسط حشرات مورد آسیب قرار می گیرند :

•ریشه ها :

حشراتی که ریشه ها را در زیر سطح خاک قطع می کنند ، یا شیره موجود در آنها را می مکند ، سبب پژ مردگی ، زردی و قهوه ای شدن چمن شده و یا رشد را متوقف می کنند .

•برگها و ساقه ها :

حشراتی که دارای قطعات دهانی جونده هستند ، بافت برگ را خورده و جوانه های در حال رشد را قطع می کنند ، در این حالت از ضخامت چمن کاسته و قسمتهایی از زمین چمن ، خالی از چمن می شود .

•شیره :

حشراتی که قطعات دهانی زننده - مکنده دارند ، شیره گیاه را از ساقه ها و برگهای موجود در سطح زمین مکیده که در نتیجه آن گیاهان زرد ، سفید یا قهوه ای می شوند و گاهی نیز ممکن است پژمرده شده و یا بصورت غیر طبیعی رشد نمایند .

•حشرات مزاحم :

حشراتی هستند که در چمن آشیانه کرده ، اما از گیاه تغذیه نمی کنند و به علت ایجاد تونل ، کپه هایی از خاک ایجاد می کنند و اغلب این جانوران نیش دار و گزنده اند .

حشراتی که باعث ایجاد خسارت در قسمتهای مختلف چمن می گردند ، عبارتند از :

- حشرات تغذیه کننده از ریشه : شپشکهای ریشه ، سر خر طومی ها و کرمهای ریشه

- حشرات تغذیه کننده از برگها و ساقه ها : سرخرطومی های سبزی ، طوقه برها و کرمهای برگخوار پودپی

- حشرات مکنده شیره : سپرداران ، زنجرکها ، سن غلات و کنه ها

- حشرات مزاحم : گوشتخیزکها ، دم فنریها ، مورچه ها

•روشهای مدیریت :

- سر برداری چمن

- کاربرد حشره کشها (حشره کشها در غروب استفاده گردد )

- انجام آبیاری سبک ، زیرا آبیاری سبک به حرکت و جابجایی حشره کش در درون خاک کمک می کند .