اثرات مثبت استفاده از سم توفوردی

نزديك به 60 سال از اكتشاف و توليد سم توفوردي توسط دكتر فرانكلين د. جونز مي گذرد. هيچ سمي در جهان بدون آنكه تاثير مثبت و غيرمخرب بر محيط زيست و سلامتي جانداران داشته باشد، نمي تواند اينگونه همه گير گردد.بدون شك، توفوردي تنها سمي بوده كه بيشترين مطالعات و آزمايش ها بر روي آن صورت پذيرفته و در بسياري از بنياد ها و ... مورد تاييد و ترويج قرار گرفته است. مطالعات صورت پذيرفته روي اين سم به بيش از 40000 مورد مي رسد. اكثريت اين مطالعات توسط محققين دانشگاهي و يا انجمن هاي علمي مستقل و بدون دخالت شركت هاي تجاري توليد كننده انجام پذيرفته است. با توجه به كثرت مطالعات صورت گرفته، ماهيت و اثرات سم توفوردي به خوبي مشخص گرديده است.در سال 2005 (EPA) گزارشي را منتشر نمود كه در آن بيان شده، سم توفوردي فاقد هرگونه اثر سوء بر سلامتي انسان ها مي باشد، در صورتيكه كشاورزان با توجه به دستور مصرف روي سموم اقدام به سمپاشي نمايند و از مقادير بيش از اندازه استفاده نكنند.

دلايل بيشماري براي گستردگي مصرف سم توفوردي در جهان وجود دارد. با توجه به حضور شصت ساله اين سم در بازار جهاني، مصرف كنندگان و كشاورزان براي كنترل علف هاي هرز پهن برگ در مزارع غلات به اين سم اعتماد كامل پيدا كرده اند. با توجه به اين خصائص، هم اكنون بيش از 1500 محصول با ماده فعال توفوردي موجود مي باشد.

نكته اي كه درباره اين سم مورد توجه قرار نگرفته، امكان استفاده از آن نه تنها در گياهان زراعي، بلكه در چمنزارها نيز مي باشد. طي تحقيقاتي كه در سال 1944 انجام پذيرفت، چمنزاري كه به گياه هرز گل قاصد آلوده بود بوسيله سم توفوردي به صورت انتخابي مورد تيمار قرار گرفت و تاثير سوئي روي گياه چمن مشاهده نگرديد. نتايج مشابهي در زمين هاي گلف نيز به دست آمده است. اثر مناسب اين سم روي چمن سبب مي گردد تا محيط زندگي انسان به لحاظ كاهش آلودگي هوا، خنك كنندگي چمن و بسياري نكات مثبت ديگر بهتر از قبل گردد.

علف هاي هرز يكي از عوامل مخرب گياهان زراعي و كاهش توليد و افزايش هزينه توليد مي باشد. سم توفوردي با كاهش چشمگير در هزينه هاي سوخت و نيروي كارگري سبب بهبود كيفيت مبارزه با علف هاي هرز مي گردد. به كارگيري اين سم پيش از كشت سويا و ذرت كشت بدون خاكورزي را امكانپذير مي سازد. كشت بدون خاكورزي سبب بهم نخوردن خاك، حفظ و نگهداري رطوبت و مواد غذايي خاك مي گردد.

علفهاي هرز به شكل هاي گوناگون بر توليد غلات تاثير مي گذارند. در اثر رقابت موجود ميان گياهان زراعي و علفهاي هرز بر سر نور، آب و عناصر غذايي خاك، بذور زراعي كاهش چشمگير عملكرد را نشان خواهند داد. همچنين با ايجاد اثر آللوپاتيك مي توانند سبب ايجاد سميت براي گياهان زراعي گردند. به علاوه اختلاط با بذور غلات سبب كاهش كيفيت آن ها نيز مي گردد. سم توفوردي امكان كنترل دامنه وسيعي از گياهان هرز پهن برگ در واريته هاي مختلف از گندم دوروم، زمستانه و بهاره را دارد.گياهان آبزي كه در بركه ها، درياچه ها، كانال ها و ... مي رويند، مي توانند سبب اثر مخرب بر آب و محيط هاي آبي شوند. سم توفوردي امكان كنترل اقتصادي علف هاي هرز آبزي را فراهم مي سازد.