اولین تمرین تیم تراکتور بر روی زمین چمن جدید یادگار امام تبریز