اصطلاحات و تعاريف كلي خاك كشاورزی:

بطور كلی تقسیم بندی و شناسایی انواع بافت خاكهای كشاورزی كه معرف نسبت هر یک از موارد زیر در تركیب بافت می باشد به این قرار می باشد:

1. خاكهای شنی :

این خاكها دارای بافتی سبک هستند و قابلیت تهویه بالا و گذردهی سریع آب را دارند. مواد غذایی آنها بسیار كم است .

2. خاكهای رسی :

بافت این خاكها سنگین است و قابلیت تهویه و سرعت گذردهی آب آنها كم می باشد. از نظر مواد غذایی غنی هستند.

3. خاكهای لومی {لمونی} :

بافت این خاكها متوسط و قابلیت تهویه و سرعت گذردهی آب در آنها متعادل و متناسب است . از نظر مواد غذایی نیز متعادل و مناسبند. از نظر تئوری تركیب آنها در بردارنده 50 درصد شن و 50 درصد رس است. خاک مناسب و پایه برای باغبانی و فضای سبز این گروه است .

البته باید توجه داشت صرف لومی بودن خاک شرط كافی یک خاک مناسب به شمار نمی رود، بلکه مواردی از قبیل مواد آلی و سایر افزودنی های تکمیلی نیز باید به طور تخصصی به آن افزوده گردد.

تا از نظر ساختمانی و مواد غذایی بسته به شرایط، كیفیت مورد نظر آن تامین شود به این معنا كه خاک لومی به عنوان پایه یک تركیب مناسب یا شرط لازم تلقی می گردد. و علاوه برآن نیاز به آزمایش های تخصصی ضروری خواهد بود.

آزمایش میدانی خاک :
مالچ (خاکپوش) :

از یک پوشش غالباً طبیعی كه بر روی خاک پیرامون درخت افزوده می شود و اهداف استفاده از آن عبارتند از : كنترل تبخیر و تعرق حفظ رطوبت خاک، نمای بهتر، تعدیل دمای خاک.

مالچ طبیعی موادی از قبیل خاک اره غیر صنعتی ، تراشه و چیپس چوب-خاک برگ پوسیده(خشک و غیر تازه).

ضخامت مالچ در حدود 5 تا 8 سانتی متر باید باشد پاشش و محدوده پخش آن در زیر كانوپی اما در رینل بیرونی دایره ای به قطر 40 سانتی متر دورتر ازتنه (ساقه) باید در نظر گرفته شود.

شاخ اقلیمی گزینش گونه :

با توجه به اینکه كاشت موفقیت آمیز گونه های گیاهی، بویژه گونه های چند ساله درختان و درختچه ها، بستگی به رعایت كلیه موارد اقلیمی سازگار با آنها دارد.در نتیجه نمی توان بدون مطالعه و تنها بر اساس سلیقه و شکل ظاهری گیاهان آنها را گزینش نمود و كاشت .

لذا با توجه به الگوی اقلیمی ناحیه مشهد كه از نوع ایرانی تورانی دشتی می باشد و ماهیت آن سرد ونیمه خشک با مواجه دوره ای با پدیده خشکسالی است بایستی حتما ضوابط و قوانین مربوط به این اقلیم را رعایت نمود.

مفاهیم حفاظت عمرانی درختان :
1. ناحیه بحرانی ریشه : CRZ

حجم و سطحی از ریشه كه برای حفظ و بقای درختان و درختچه ها ضروری است و هیچ گونه فشار و تعرض و تجاوزی در محدوده آن اعم از فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی نباید تحمیل شود.

2. ناحیه حفاظت ریشه : TPZ

فضا و سطح پیرامون تنه )در سطح زمین و داخل خاک( كه می بایست از هر گونه آسیب دی دگی مکا نیکی فیزیکی و شیمیایی محافظت گردد. این محدوده برای تامین و اطمینان بیشتر در خصوص حفاظت ناحیه CRZ كه همان ناحیه بحرانی ریشه )در نظر گرفته می شود كه بویژه در عملیات عمرانی بایستی به آن توجه نمود.

3. قطر برابر سینه : DBH

سطح زمین . این شاخص بسیار ضروری بوده و مبنای / عبارت است از سنجش قطر تنه درختان و درختچه ها در ارتفاع 1/33 محاسبات اقتصاد مهندسی فضای سبز برآورد سن و سایر مدیریت ها ی سنجش و ارزیابی درختان است.و ناظر می تواند درج شدن درختان و قطر برابر سینه آنها در شناسنامه ملک و چک لیستهای مربوطه را كنترل نماید.

كمیسیون ماده هفت :

كمیسیون ماده هفت كه از مفاد لایحه حفظ و گسترش فضای سبز می باشد در واقع مبنا و مجرای تصمیم گیری های حیاتی و مدیریتی عناصر و عرصه های فضای سبز اعم از درخت ، باغ ، پارک و ... می باشند.

نکته 1 : در واقع هر گونه ابهام ، تعارض، تقابل در ارتباط با درختان و كاربری های فضای سبز ، تغییر كاربریهای مربوطه، قطع، برش،هرس، جابه جایی و ... ممنوع بوده و پیگیری و رسیدگی و تصمیم گیری در این مورد در شرایط اضطراری و ویژه بایستی از طریق ارجاع به (كمیسیون ماده 7) و دستور صادره از جانب آن انجام پذیرد.در غیر اینصورت علاوه بر جرایم موارد یاد شده پیگرد قانونی در قالب مجازات كیفری مورد رسیدگی و برخورد قرار خواهد گرفت.

نکته 2 : (بسیار مهم) مسئله بسیار مهمی كه از این پس برای حفظ حیات فضای سبز شهر به عنوان یکی از مهمترین منابع طبیعی شهری اهیمت دارد و می بایستی توسط ناظرین به شدت مورد دقت و تاكید قرار گیرد آن است كه در نقشه هایی كه برای احداث تحویل گرفته می شود (نوسازی، بازسازی و ...) نبایستی به هیچ عنوان دارای تعارض و تقابل تراس بالکن كنسول و پاركینل و نما با درختان موجود یا در ختان در نقشه جدید باشند. بدین معنا كه