بازدید مدبر از آخرین وضعیت چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز