تاکسوس(سرخدار معمولی)

• نام علمی : Taxus Bacata

• خانواده : Taxaceae

• تاکسوس Taxus Bacata
• توضیحات :

• نوع : همیشه سبز

• برگ : سوزنی برگ، درختچه ای کند رشد و همیشه سبز

•رنگ میوه : قرمز

• موارد استفاده :

• به عنوان تک درختچه زینتی و جهت ایجاد دیواره سبز کاربرد دارد

• موقعيت : 

• حداقل دمای مورد تحمل ۱۵ درجه زیر صفر می باشد، مکان های آفتابی و سایه را می پسندد.