عوارض و درمان تارفل

🌱 عوارض و درمان تارفل

--

🔔برگ ها کمرنگ و رنگ سبز روشن به خود گرفتند:

محیط تاریک است. گلدان را به محل روشن تری منتقل کنید.

--

🔔برگ ها با لکه های قهوه ای سقوط می کنند:

عامل آن هوای آلوده به گاز آشپزخانه یا گاز نفتی می باشد.

--

🔔برگ ها زرد شده و زیرشون تار عنکبوت بسته است:

علت آن کَنه ی ریز قرمز با سم کَنه کش هر دو هفته یک بار گیاه را سمپاشی کنید.

--

🔔ساقه پوسیده و برگها می ریزند:

علت آن آبیاری زیاد از حد بوده. بنابراین بین دو آبیاری اجازه دهید سطح خاک خشک شود.

middle

--

🔔برگ ها در تمام اندام گیاه می ریزند:

علت آن تغییرات شدید درجه حرارت می باشد.

--

🔔برگ های جوان ریز و کم رشد هستند:

گلدان به تغذیه مصنوعی احتیاج دارد

--

🔔لکه های قهوه ای روی برگ ها ایجاد شده است:

غبار پاشی در آفتاب انجام شده و باید در سایه انجام گیرد.

--

🔔برگ ها منقبض شدند:

گیاه تشنه و هوا گرم است.

--

🔔زخم های پنبه ای شکل سفید روی برگ ها دیده می شود:

با پارچه ی آغشته به سم حشره کش، آفت را از بین ببرید.

middle