بیماریهای اگلونما

سمیت مس Copper toxicity

لکه هایی به رنگ قهوه ای روشن و به اشکال متفاوت ممکن است در مکانهای مختلف برگ ایجاد شود لکه ها در مراحل پیشرفته به حالت آب سوخته به همراه هاله زرد رنگ نمایان می گردد.

مصرف دز بالای کلاته های مس علت اصلی این بیماری فیزولوژیک است.عدم مصرف بیش از حد کلاته های مس نظیر کودهای ریز مغذی و دقت در مصرف سموم شیمیایی نظیر اکسی کلرومس به عنوان قارچ کش در عدم بروز عارضه مؤثر است.

سوختگی باکتریایی Bacterial blight

عامل بیماری قادر به ایجاد زخمهای آبسوخته به همراه هاله های زرد رنگ در اطراف آن می باشد.در حرارت نامناسب گلخانه بالای 25 درجه سانتیگراد بیماری حداکثر خسارت را به دنبال دارد لکه ها در شرایط مساعد وسیع شده و تمام سطح برگ را فرا گرفته و به صورت نواحی رنگ پریده و در نهایت قهوه ای بروز می نماید.باکتری زانتوموناس عامل این بیماری است که در مراحل اولیه رشد برگ قادر به ایجاد بیماری می باشد.در مواردی عامل بیماری سبب لوله ای شدن برگها و تمامی ساقه امکان دارد بمیرد دقت در مصرف کودهای ازته،کاربرد سموم باکتری کش مناسب راههای اصلی کنترل بیماری محسوب می شود.

بیماری ویروسی موزائیک داشن Dasheen mosaic virus

برگها تا حدودی کم رنگتر به نظر رسیده و ممکن است قدری تغییر شکل و نامتقارن شدن برگها نیز دیده شود.ویروس Dasheen mosaic virus عامل بیماری بوده،عدم استفاده از مواد تکثیری آلوده و اختصاص گیاهان مادری سالم جهت تکثیر و مبارزه با آفات ناقل (شته)در کنترل بیماری مؤثر می باشد.

پوسیدگی ریشه و ساقه در اثر قارچ فوزاریوم Fusarium root and stem rot

در اثر بیماری ساقه ها نرم و شل شده و حجم ریشه ها به حداقل میزان خود می رسند.برگها کوچک و ضعیف گردیده پس از مدتی زرد و در نهایت خشکیده و از بین می روند .قارچ فوزاریوم عامل بیماری معرفی شده است.استریل و یا تندلیزه نمودن خاک جهت از بین بردن عامل بیماری و نیز کشتن نماتدهای کمک کننده در ایجاد آلودگی بهترین شیوه مبارزه با این بیماری است.

لکه برگی در اثر قارچ Myrothecium leaf spot

در مراحل اولیه لکه های گرد و کوچک از حاشیه برگها شروع به تشکیل شده و بعد از مدتی بیشتر سطح پهنک برگ را فرا گرفته و باعث خشکیدگی بیش از 90 درصد سطح پهنک خواهد شد.قارچ Myrothecium عامل بیماری می باشد.کاهش رطوبت و حرارت محیط گلخانه با انجام تهویه مناسب و عدم آبیاری بارانی و تنظیم درجه حرارت مخصوصاً در شب در کاهش آلودگی بسیار مؤثر است.

سوختگی باکتریایی Erwinia blight

آبسوخته شدن برگها و ایجاد فاصله بین برگها از علائم اصلی بیماری بوده و در مراحل پیشرفته بوی پوسیدگی به مشام می رسد.بیماری در آب و هوای تقریباً گرم و مرطوب شدت می یابد قسمتهای آلوده سیاه شده و برگها پژمرده و آویزان می شوند.گونه هایی از باکتری Erwinia عامل ایجاد بیماری است.بقای باکتری در غیاب گیاه میزبان در خاک و بقایای گیاهی بوده و انتشار آن از طریق بریدگی،کندن با فشار و نیز چاقو صورت می گیرد.جمع آوری بقایای گیاهی آلوده،استفاده از خاک استریل و یا ضدعفونی شده و سموم باکتری کش مناسب بهترین طریق مبارزه با باکتری فوق است.

خسارت ناشی از سرما Chilling injury

علائم سرمازدگی به صورت تغییر رنگ برگها به خاکستری متمایل به قهوه ای به همراه حالتی شبیه به آبسوختگی برگها نمایان می گردد حالت فوق بیشتر زمانی اتفاق می افتد که گیاه مدتی در درجه حرارت زیر 50 درجه فارنهایت قرار گیرد.

کمبود نیتروژن Nitrogen deficiency

کندی رشد،کوچک شدن برگهای غلاف انتهایی و کوتولگی به همراه رنگ پریدگی برگها از علائم اصلی کمبود نیتروژن در گیاه است.