بیماریهای افلاندرا (Aphelendera) و آهار

-بیماریهای افلاندرا (Aphelendera)

لکه برگی در اثر قارچ کرونوسپورا Corynospora leaf spot

لکه های سیاه و قهوه ای تیره از نوک برگهای میانی گلدانها شروع شده و در مراحل پیشرفته تا نزدیک دمبرگ گسترش می یابد.کاهش رطوبت نسبی،تهویه مناسب محیط گلخانه و سمپاشی با سموم محافظت کننده نظیر انواع دی تیوکارباماتها در کاهش و کنترل آلودگی توصیه می گردد.

ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی بر روی افلاندرا Tomatos spoted wilt virus

بر روی برگها لکه های مرده و نکروز در محل اتصال رگبرگهای فرعی به اصلی ایجاد می شود و رفته رفته به سمت خارجی سطح پهنک گسترش می یابد.در اکثر گلخانه ها ناقل اصلی بیماری تریپس Frankliniella) (Occiden talis می باشد و ویروس عامل بیماری از طریق عصاره گیاهی نیز منتقل می شود.

سمپاش با سموم حشره کش جهت از بین بردن تریپس ناقل ویروس برای جلوگیری از ابتلای بوته ها توصیه می شود.

پوسیدگی فیتوفترایی ساقه Phytophthora stem rot

پوسیدگی نرم در قسمت یقه گیاه شروع و در نهایت باعث از بین رفتن ساقه خواهد شد.عموماً رطوبت زیاد خاک باعث گسترش قارچ عامل بیماری می شود.تنظیم رطوبت در حین رشد و در صورت مبارزه می توان از قارچ کشهایی مانند PCNB و ریدومیل برای ضدعفونی خاک گلدانها به صورت خشک و یا با آب آبیاری استفاده نمود.

کمبود نیتروژن Nitrogen deficiency

علائم کمبود بر روی برگهای جوان بارزتر بوده و به صورت رنگ پریدگی و زردی و کاهش شدید رشد برگها نمایان می شود.برای جبران کمبود نیتروژن خاک می توان از محلول های غذایی حاوی اوره و یا نیترات آمونیوم به صورت آبیاری و یا محلول پاشی روی گیاهان استفاده نمود.

-بیماریهای آهار

سفیدک پودری Powdery mildew

لکه های متعدد سفید متمایل به زرد در سطح پهنک ظاهر می شود.قارچ عامل بیماری در شرایط مناسب آب و هوایی قادر به آلوده نمودن ساقه گیاه بوده و در اثر آلودگی سطح سبزینه گیاه با اندامهای قارچی کاملاً پوشیده شده و باعث کاهش فتوسنتز و در نهایت بروز زردی و توقف رشد خواهد شد.کاربرد سموم قارچکش نظیر کاراتان به میزان یک در هزار و یا Bayfidan به میزان 0/01 درصد در آب آبیاری توصیه می گردد.

لکه برگی الترناریایی Alternaria leaf spot

قارچ عامل بیماری باعث ایجاد نقاط ریز نکرز شده در سطح برگها و گلبرگ گلها شده و در صورت شدت آلودگی لکه ها به یکدیگر متصل شده و باعث ایجاد بلایت و یا سوختگی کلی برگ و گل خواهند گردید.استفاده از قارچکش کار بندازیم و اکسی کلراید مس در کنترل این بیماری بسیار مناسب می باشد.