بیماریهای اسپاتیفیلوم و پوتوس

-بیماریهای اسپاتیفیلوم

فزونی کاربرد کودهای شیمیایی Excess fertilizer

مصرف بیش از اندازه کودهای شیمیایی افزون بر نیاز گیاه نه تنها باعث به هدر رفتن سرمایه خواهد شد بلکه مشکلات جدی در رشد گیاه را فراهم خواهد نمود.کاربرد بیش از اندازه کودها در موارد متعدد باعث برهم زدن حالت تامپونی خاک شده و در مواردی علاوه بر فیکس شدن عناصر غذایی مورد نیاز ایجاد سمیت در گیاه را به دنبال خواهد داشت.

کمبود منیزیوم Magnazium deficiency

کمبود این عنصر غذایی در اسپاتی باعث زرد شدن حاشیه بیرونی برگ شده و در صورت شدت کمبود لکه های زرد تبدیل به لکه های قهوه ای نکرزه می گردند در حالت اخیر بافتهای برگ تمایل زیادی به جدا شدن از هم دارند و باعث ایجاد شکافهایی در سطح برگ می شود.کاربرد کودهای شیمیایی حاوی مقادیر مناسب عنصر منیزیم به صورت محلولپاشی بر روی برگ و یا خاک در برطرف شدن عارضه مناسب می باشد.

سمیت ناشی از بنومیل Benomyl toxicity

اسپاتی به بنومیل حساس بوده و جهت کنترل بعضی از قارچهای ایجادکننده لکه برگی از مصرف این قارچکش باید خودداری نمود.

لکه برگی ناشی از قارچ Myrothecium leaf spot

علائم بیماری به صورت لکه های گرد تا بیضوی شکل به رنگ قهوه ای سوخته با حاشیه زرد رنگ بر روی برگها ظاهر می شوند.عموماً لکه ها بر روی برگهای انتهایی جدا از هم بوده و در مراحل پیشرفته قطر آنها حداکثر به 1-2 سانتیمتر خواهد رسید.در برگهای پائینی بوته به دلیل فراهم بودن شرایط رشدی بهتر لکه های ایجاد شده وسیعتر بوده و در مواردی باعث از بین رفتن قسمتی یا تمام برگ خواهد شد.جهت کنترل این بیماری قارچکش پروکلراز به میزان 2/5-3 گرم در لیتر(با احتیاط) تأثیر مثبتی در کنترل بیماری دارد.

لکه برگی و پوسیدگی ریشه در اثر Cylindrocladium

قارچ عامل بیماری باعث ایجاد لکه های گسترده نکرز به رنگ قهوه ای سوخته با حاشیه زرد رنگی بر روی برگها می شود.در مراحل پیشرفته تمامی سطح پهنک برگ خشکیده و از بین خواهد رفت.قارچ عامل بیماری خاکزی بوده و باعث پوساندن ریشه ها و بروز پژمردگی و در نهایت مرگ گیاه خواهد شد.سموم قارچکش بنومیل (با ایجاد گیاه سوزی)،پروکلراز و تری فلومیزول به میزان 3 گرم در لیتر تأثیر بی نظیری در کنترل بیماری دارد.

-بیماری پوتوس

سمیت ناشی از نیتروژن Nitrogen toxicity

علائم بارز بیماری ایجاد نقاط قهوه ای در قسمتهای سفید برگ می باشد.لکه ها به تدریج وسیع شده و باعث نکرزه شدن بافتها خواهد شد.تعادل در مصرف کودهای ازته و نیتراته در جلوگیری از بروز این بیماری فیزیولوژیک توصیه می شود.

پوسیدگی پی تیوم ریشه pythium root rot

این بیماری قارچی باعث از بین رفتن ریشه های گیاه می شود.علائم بیماری در وهله اول در برگهای پائینی و نزدیک خاک و در سطح گلدان که شامل زرد شدن تمام سطح پهنک برگ و خشک و قهوه ای شدن آن است بروز می نماید.ضدعفونی خاک گلدانها با بخار آب داغ قبل از کاشت قلمه های ریشه دار و یا ضدعفونی خاک با قارچکش متالاکسیل در کاهش آلودگی بسیار مؤثر است.