بیماریهای آنتوریوم و پپرومیا

-بیماریهای آنتوریوم

آنتراکنوز Anthracnose

ایجاد لکه های قهوه ای سوخته بر روی اسپات و خامه از علائم اصلی بیماری است.گونه هایی از قارچ Colletothricum عامل اصلی ایجاد آنتراکنوز معرفی شده است.گسترش بیماری از طریق کنیدی های (اسپور)فراوان تولید شده صورت می گیرد.استفاده از سموم شیمیایی مانند دی تیو کارباماتها نظیر زینب،کاپتان و مانکوزب در جلوگیری از پیشرفت بیماری مؤثر است.

سمیت مس Copper toxicity

لکه های زرد کم رنگ و گاهی کمی به صورت برآمده و پخش شده در سطح پهنک برگ از علائم کمبود عنصر مس می باشد.

در استفاده از ریزمغذی های حاوی عنصر مس تا حد امکان باید دقت نمود.از مصرف بیش از اندازه بعضی از سموم قارچکش و باکتری کش نظیر اکسی کلراید مس که حاوی مقادیر زیادی از این عنصر می باشد باید اجتناب نمود.

لکه برگی و سوختگی گل در اثر قارچ فیتوفترا phytophthora leaf spot and flower blight

برگها رنگ پریده و نقاط قهوه ای تیره متمایل به سیاه به اشکال و اندازه های متفاوت در پهنک برگ نمایان می گردد.نقاط عفونی شده گسترش یافته و ممکن است تمام سطح برگ را فرا گیرد.

گونه هایی از قارچ Phytophthora می تواند علائم فوق را بر روی برگهای انتوریوم ایجاد نماید.عامل بیماری در شرایط گرم و مرطوب توانایی ایجاد خسارت بالایی را خواهد داشت.در صورت ابتلاء استفاده از بعضی از سموم قارچکش سیستمیک مانند فوزتیل آلومینیوم و نیز ریدومیل توصیه می گردد.

پوسیدگی پی تیوم ریشه Pythium root rot

ابتدا ریشه های فرعی نرم و پوسیده شده و در نهایت ریشه های اصلی فاسد می شوند.در صورت شدت آلودگی ،پوست ریشه ها به آسانی کنده می شوند.زردی بوته ها از علائم اصلی پوسیدگی ریشه محسوب می گردد.گیاه آلوده در نهایت پژمرده و خشک می شود.بیماری در هر موقع از سال می تواند بروز نماید و در مواقع گرم و مرطوب بر شدت بیماری افزوده خواهد شد.گونه هایی از قارچ خاکزی Pythium عامل بیماری می باشد.گسترش قارچ توسط خاک آلوده و نیز جریان آب آلوده صورت می گیرد.استفاده از خاک ضدعفونی شده با مواد تدخینی ضدعفونی کننده خاک ،رعایت بهداشت در هنگام کاشت و تعویض گلدانها و در نهایت ضدعفونی خاک با قارچ کش متالاکسیل به مقدار توصیه شده در کنترل بیماری مؤثر خواهد بود.

سوختگی باکتریایی Xanthomonas blight

لکه های سوخته احاطه شده با هاله زرد رنگ در اطراف برگها شروع به پیشروی به سمت رگبرگ اصلی برگ کرده و در نهایت لکه های قهوه ای متمایل به سیاه و سوخته قسمت اعظم برگ را فرا می گیرد.گونه هایی از باکتری Xanthomonas عامل بیماری است.در شرایط مرطوب و گرم شدت بیماری زیادتر بوده و انتقال باکتری توسط قطرات آب از برگی به برگ دیگر صورت می گیرد.حذف گلدانهای مشکوک و یا بیمار از گلخانه، جلوگیری از آبیاری مفرط و کاهش رطوبت نسبی و دمای گلخانه و پاشیدن محلول های مسی نظیر اکسی کلراید مس و محلول بردو یک درصد در جلوگیری از انتشار بیماری مؤثر می باشد.

-بیماریهای پپرومیا

لکه برگی در اثر قارچ سرکوسپورا Cercospora leaf spot

نقاط متعدد برجسته به رنگ قهوه ای تیره با حاشیه کرکی از علائم اصلی بیماری می باشد.شدت بیماری در سطح زیری برگ بیشتر از سطح روئی آن است.گاهی اوقات علائم بیماری با سایر برجستگیهای ناشی از گزش حشرات و کنه ها اشتباه می شود.معدوم ساختن علفهای هرز میزبان عامل بیماری در کاهش آلودگی مؤثر می باشد.

لکه برگی در اثر قارچ میروتسیوم Myrothecium leaf spot

لکه های گرد تقریباًبزرگ با دوایر متحدالمرکز به رنگ قهوه ای سوخته از علائم اصلی آلودگی می باشد.عدم آبیاری بارانی و مبارزه با حشرات حامل اسپورهای قارچ ،در کاهش آلودگی مؤثر می باشد.

لکه برگی در اثر قارچ فیلاستیکتا Phylosticta leaf spot

علائم این بیماری تقریباً شبیه به بیماری لکه برگی میروستیومی بوده با این تفاوت که اندازه و تعداد لکه ها بیشتر و به رنگ قهوه ای سوخته متمایل به سیاه می باشد.