بیماریهای بگونیا و ختمی

-بیمارهای بگونیا

پوسیدگی فوزاریوی ساقه Fusarium stem rot

نشانه های بیماری به صورت زردی یک یا چند برگ در یک طرف ساقه نمایان می شود.در آلودگی شدید،برگها پژمرده و ساقه نکرزه می پوسد.آوندهای گیاه قهوه ای تا قهوه ای متمایل به قرمز شده روی ساقه های مبتلا در نواحی مرطوب اندام های بارده قارچ به رنگ سفید متمایل به زرد تشکیل می گردد.عدم آبیاری بارانی و محلولپاشی با سموم مسی در کنترل و کاهش بیماری مؤثر است.

لکه برگی قارچی Myrothecium leaf spot

قارچ عامل بیماری لکه های قهوه ای سوخته در قسمتهایی از برگ که به صورت مکانیکی زخمی شده اند ایجاد می نماید.

لکه ها در صورت گسترش،قسمت اعظم سطح پهنک برگ را فرا می گیرد.سمپاشی با سمومی نظیر مانکوزب و زینب از بروز و گسترش علائم جلوگیری می نماید.

سوختگی در اثر بوتریتیس Botrytis blight

این بیماری در اثر قارچ بوتریتیس ایجاد می شود.نقاط آلوده بر روی گلبرگها به صورت لکه های ریز سریعاً پیشروی نموده،وسیع و خاکستری می شود.در مراحل پیشرفته گلها و برگها از کپک خاکستری پوشیده می شود این قارچ معمولاً بافتهای مسن و ضعیف را مورد حمله قرار می دهد.کاربرد مانکوزب به مقدار 0/75 درصد در کنترل بیماری مؤثر است.

لکه برگی باکتریایی Bacterial leaf spot

علائم بیماری در ابتدا به صورت لکه های کوچک،شفاف در قسمتهای مختلف پهنک برگ ظاهر شده و به تدریج وسیع و به صورت لکه های قهوه ای به نظر می رسد.بافت های قسمت مرکزی لکه ها خشکیده و لکه ها به صورت گرد و یا زاویه دار به نظر خواهند رسید در صورتی که باکتری به دمبرگ ها حمله نماید باعث شکستن و ریزش قبل از موعد برگها خواهد شد.ساقه ها نیز مورد حمله باکتری قرار گرفته که باعث پوسیدگی نرم و در نهایت مرگ بوته ها می شود.در گلخانه های گرم و خیلی مرطوب مرگ گیاه سریعتر اتفاق می افتد.برای مبارزه باید از پایه های سالم جهت تهیه قلم استفاده نمود و گلدانهای مشکوک و بیمار را از گلخانه حذف کرد.در صورت لزوم برای جلوگیری از ابتلاء قلمه ها به بیماری باید اقدام به ضدعفونی خاک و وسایل قلمه زنی نمود.پاشیدن محلول های مسی به خصوص محلول بردو یک درصد جهت جلوگیری از گسترش بیماری توصیه می شود.

سفیدک پودری بگونیا Powdery mildew

گل،برگ و ساقه بگونیا توسط پودر سفید رنگی که از اندامهای مختلف قارچی تشکیل شده پوشیده می گردد.عامل بیماری باعث ایجاد بافت مرده قرمز رنگی در اطراف لکه های آلوده شده و در شرایط مرطوب گلخانه سبب پوسیدگی و لهیدگی اندامهای مختلف گیاهی خواهد شد.در صورت آلودگی بوته ها می توان از قارچکشهایی نظیر الوزال،به میزان 2 تا 3 در هزار و کاراتان 1 در هزار استفاده نمود.سموم قارچکش جدید نظیر Afugan،Baymat،Nimrod در کنترل بیماری تأثیر بی نظیر دارد.جهت مبارزه در یک دوره بلند مدت قارچکش Bayfidan به مقدار 0/01 درصد در آب آبیاری توصیه می گردد.

ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی روی بگونیا Tomato spoted wilt virus

ویروس عامل بیماری دارای دامنه میزبانی وسیعی بوده و به وسیله عصاره گیاهی وتریپس Frankliniella occidentalis قابل انتقال است.برگهای آلوده رنگ پریده و بر روی آنها نقاط گرد و حلقوی تشکیل می گردد.برگهای تازه روئیده دارای رشد بسیار کند و نقاط سایه روشن زیادی در این برگها قابل مشاهده است در گونه هایی از بگونیا باعث ایجاد نقاط نکروتیک و خشکیده در قسمت رویی محل اتصال پهنک به دمبرگ می شود.رعایت بهداشت در حین نقل و انتقال نشاءها و استفاده از سموم حشره کش نفوذی جهت از بین بردن تریپس در کنترل آلودگی نقش مؤثری خواهد داشت.