بیماریهای بنت قنسول و زنبق

-بیماریهای بنت قنسول و زنبق

اسکاب scab

قارچ عامل بیماری Sphaceloma poinsettia باعث تشکیل نقاط خرمایی رنگ بر روی برگهای سبز و رنگی و نیز ساقه بنت قنسول می شود.در مواردی نقاط با هاله زرد رنگ و برجسته تر از نقاط سالم برگ به نظر می رسند.قارچ کش ایپرودیون و انیلازین برای جلوگیری از گسترش بیماری مؤثر است.

لکه برگی ناشی از زانتوموناس Xanthomonas leaf spot

نقاط آلوده در برگ به رنگ قهوه ای با هاله زرد روشن در اطراف آن ایجاد می گردد.لکه ها عموماً زاویه دار و دارای شکل نامنظم می باشند.اندازه لکه ها از نوک سنجاق تا حدود یک چهارم اینچ متغیر خواهد بود.

لکه برگی در اثر آلترناریا Allternaria leaf spot

بر روی برگها نقاط کوچک قهوه ای رنگ متمایل به قرمز به وجود می آید.در مواردی لکه ها گسترش یافته و باعث ایجاد سوختگی شدید قسمتی و یا تمامی برگ می شودبهترین سم قارچکش جهت مبارزه Anilazin و یا Epirodion می باشد.

سوختگی ناشی از بوتریتیس Botrytis blight

لکه های خرمایی رنگ بر روی ساقه های هوایی گیاه ظاهر شده که به تدریج منظره زخم گسترده ای (شانکر) به خود می گیرد.در بعضی موارد شانکر بر روی ساقه اصلی گیاه ظاهر شده و باعث خشک شدن اندامهای هوایی خواهد شد.انیلازین در جلوگیری از گسترش این نوع آلودگی مؤثر می باشد.

پوسیدگی ساقه و لکه برگی رایزوکتونیایی Rhizoctonia stem rot and leaf spot

قارچ عامل بیماری باعث پوسیدگی قسمت بریده شده قلمه کاشته شده در خاک شده و در قلمه های ریشه دار و گیاهان داخل گلدان باعث سوختگی برگهای نزدیک به سطح خاک می گردد.ضدعفونی خاک گلدان یا شاسی تکثیر قلمه با بخار آب داغ و یا قارچکش پنتا کلرو نیترو بنزن در کاهش آلودگی بسیار مؤثر است.

پوسیدگی و سوختگی ناشی از رایزوپوس Rhizopus blight and rot

در شرایط مرطوب قارچ عامل بیماری باعث ایجاد شانکرهای سیاه نرم در قسمت های پایینی ساقه نزدیک به سطح خاک شده و در مراحل پیشرفته سوختگی تمام گیاه را سبب می گردد.

کنترل این قارچ به آسانی و با تنظیم درجه حرارت و تأمین موادغذایی و کنترل رطوبت انجام خواهد شد.

پوسیدگی ساقه در اثر فوزاریوم Fusarium stem rot

علایم بیماری بسیار شبیه به پوسیدگی ساقه ناشی از قارچ رایزوکتونیا است.ضدعفونی خاک گلدان یا شاسی تکثیر قلمه با متیل بروماید و یا قارچکش بنومیل در کاهش آلودگی بسیار مؤثر است.

پوسیدگی ریشه در اثر پی تیوم Pythium root rot

قارچ عامل بیماری خاکزی بوده و باعث پژمردگی قلمه های تازه ریشه دار خواهد شد.جهت کنترل بیماری سم متالاکسیل به میزان 0/5-0/3 درصد مخلوط با خاک گلدان نتیجه مطلوب خواهد داد.

پژمردگی باکتریایی Bacterial wilt

علایم بیماری در شرایط آب و هوای گرم ایجاد می شود.پوسیدگی نرم به همراه تراوش های باکتریایی(ozing) باعث از پا افتادگی گیاهان آلوده شده و در نهایت مرگ کلی بوته را به همراه خواهد داشت.

پژمردگی ناشی از فیتوفترا Phytophthora wilt

قارچ عامل بیماری در مواردی باعث پژمردگی و خشک شدن برگهای یک شاخه در گلدان شده و در موارد دیگر باعث پژمرده شدن و خشکیدگی قسمتهای انتهایی ساقه ها خواهد گردید.در صورتی که بیماری در قسمت اتصال ساقه به خاک ظاهر شود باعث پژمردگی و خشکیدگی تمام بوته خواهد شد.جهت کنترل شیمیایی بیماری ضدعفونی خاک گلدان با قارچکش متالاکسیل به صورت مخلوط نمودن این سم به میزان 0/5-0/3 درصد با خاک توصیه می شود.

-بیماریهای زنبق

پوسیدگی پی تیومی ریشه Pythium root rot

قارچ عامل بیماری خاکزی بوده و در شرایط رطوبت بالا و احیاناً وجود حشرات و جانوران خاکزی در خاک گلدان که در مواقعی از سطوح غده های زنبق تغذیه می کنند باعث ایجاد پوسیدگی در ریشه و غده ها می شوند.ضدعفونی خاک گلدان قبل از کاشت غده ها با متیل بروماید و یا حرارت مرطوب و نیز سموم قارچکش نظیر متالاکسیل و یا فوزتیل آلومینیم در کاهش آلودگی بسیار مؤثر است.

سوختگی برگها و گلبرگها در اثر بوتریتیس Botrytis petal and leaf blight

گلبرگها از نوک شروع به خشک شدن نموده و حالت سوخته ای به خود می گیرند.بر روی برگها نقاط ریز بیضوی پراکنده به تعداد زیادی دیده می شود.عدم آبیاری بارانی و تهویه مناسب گلخانه ای و محیط نگهداری گلدانها از میزان آلودگی بسیار خواهد کاست.

سوختگی گلبرگها در اثر قارچ اسکلروتینیا Sclerotinia petal blight

بر روی گلبرگها لکه های زرد رنگ متمایل به قهوه ای به وجود می آید که به تدریج تعداد لکه ها زیاد شده و ممکن است تمام سطح گلبرگها را فرا گیرد.