برگ های خشک

ماشینی که برگ‌های خشک و زباله‌ها را از سطح زمین پاک می‌کند