نکات فنی مؤثر در نگهداری چمن زمین های ورزشی

1-چیدن صحیح در ایجاد شکل مطلوب و مقاومت به پاخوری بسیار مؤثر است.به عنوان مثال چمن برموداگراس را در ارتفاع 1/25 سانتیمتر کوتاه می کنند و چمن چبر را در ارتفاع 2/5-0/6 سانتیمتر.ارتفاع بیشتر چمن های ورزشی معمولاً برای دوران خارج از فصل بازی هاست.

2-وقتی که هدف توسعه ریشه ها و ریزوم است،کوتاه کردن باید به تدریج و از چند هفته پیش از بازی ها آغاز شود تا به تدریج به ارتفاع مورد نظر برسیم.

3-کوددهی پیش از فصل و در طول فصل بازی ها باید متناسب با نیاز چمن باشد.در واقع کوددهی پیش از فصل بازی ها باعث توسعه سیستم ریشه دهی و تولید شاخه های جانبی می شود و کوددهی در فصل بازی ها باعث تأمین نیتروژن به منظور افزایش سرعت بهبودی چمن می گردد.

4-چند هفته پیش از آغاز بازی ها 453 گرم نیتروژن در 100 مترمربع از کودهای سریع الاثر یا 1/3-1 کیلوگرم نیتروژن در 100 مترمربع از کودهای نیتروژنه کند اثر به زمین داده می شود.سپس در مرحله بعد یک کود سبک 225-112 گرم کود تند اثر برای تأمین رشد مناسب افزوده می شود.در عین حال کوددهی بیش از حد باعث حساسیت نسبت به صدمات و تخریب خواهد شد.

5-پتاسیم به ویژه سولفات پتاسیم باعث افزایش مقاومت به پاخوری می شود.

آبیاری

1-آبیاری باید پیش از بازی ها و در طول آن با برنامه صحیح پیگیری شود ولی در طول بازی ها به علت اینکه می بایستی تثبیت و خشک باشد تا نسبت به پاخوری افزایش مقاومت پیدا نماید،آبیاری کمتر است.همچنین پس از بازی آبیاری بسیار مؤثر ضروری است.زیرا با آبیاری پس از بازی از صدمات حاصل از خشکی جلوگیری شده و به ترمیم چمن کمک می شود.در طول دوره خشکی و هوای گرم نیاز به آبیاری ضرورت بیشتری می یابد.به طور کلی باید آبیاری پیش از آغاز هر بازی متوقف شود.

2-چون بیشتر بازی های ورزشی در تابستان و پاییز صورت می گیرد،تهیه و تدارک زمین در اوایل بهار بوده که در این صورت نباید بازی انجام شود.فشردگی فصل پیش ممکن است محیط را برای رشد چمن نامساعد کرده باشد.لذا برای رفع این مورد باید در زمین مرطوب چند بار عمل حفره زنی انجام گیرد.این عمل در نواحی معتدل و نیمه خشک در ابتدای بهار آغاز و تا نیمه آن ادامه می یابد.سپس به منظور واکاری با استفاده از ارقام مناسبی چون چبر و چچم چند ساله بذرپاشی نموده،کوددهی،چیدن عمودی برای کنترل لایه پیزور و آبیاری انجام می گیرد.

3-در نواحی نیمه گرم و گرمسیری عملیات حفره زنی باید پس از آغاز رشد چمن برموداگراس انجام پذیرد.معمولاٌ واکاری لازم نبوده مگر اینکه در اثر صدمات زمستانه و بازی های فصل قبل نیاز پیدا کند.در این صورت از بذر یا استولون خود چمن برموداگراس استفاده می شود.

4-در صورت بروز بارندگی به عنوان یک پیشگیری ساده می توان یک تا دو روز قبل از بازی سطح زمین را با برزنتهای مخصوص پوشاند و پس از بارندگی جمع آوری نمود.در این صورت اگر حین بازی هم بارش ادامه یابد به هر حال ضرر کمتری خواهد داشت.

5-از نکات مهم در مورد چمن های ورزشی آنست که بلافاصله پس از بازی یک غلتک سبک برای تثبیت ریشه های درآمده و جا به جا شده ضروری است.

6-در برخی کشورها در صورت استفاده از چمن برموداگراس به علت اینکه این چمن در عین حالی که مناسب زمین های ورزشی است ولی در زمستان به رکود رفته و قهوه ای می شود،آن را با مواد رنگی مخصوص رنگ می کنند.

6-از دیگر نکات مهم جلوگیری از تراکم کشت بیش از حد توأم با تعداد زیاد بازی در یک فصل است.زیرا باعث هجوم علف های هرز خواهد شد.