بذر پاشی چمن:

از آنجایی که ابتدا جوانه زنی رخ می دهد بیایید با دو عامل که باید وجود داشته باشند شروع کنیم:رطوبت و گرما. در طبیعت یک بذر فطرتاً میداند که در طول روزهای گرم و مرطوب اواسط بهار و اواخر تابستان و اوایل پاییز بازگشایی بی خطر است.اگر احتمال خشک شدن یا یخ زدن خاک وجود داشته باشد بذر از عمل باز می ماند که دلیل آن است که چرا بذرها در طول روزهای داغ و خشک تابستان به خواب می روند.اگر چه بذرهای چمن در خاک مرطوب و داغ جوانه خواهد زد این شرایط برای علف های هرز،حشرات و بیماری بسیار برنده است.بنابراین به خودتان لطف کرده و بذرپاشی را در طول تابستان متوقف کنید.صبر کنید تا گرمای هوا بشکند(اواخر آگوست تا اواسط سپتامبر).اگر به یک چمن سریعاً نیاز دارید،مقداری سود قبلاً رشد کرده استفاده کنید.

برخی افراد در اوایل بهار یا اوایل پاییز بذرپاشی کرده و سپس میگذارند طبیعت باقی کار را انجام دهد.شما می توانید به این مرحله بوسیله نگهداری رطوبت ثابت خاک کمک کنید.به عبارت دیگر،شما رویش سریعتری خواهید داشت اگر منطقه تازه بذر پاشیده شده را به محض آن که متوجه شدید خاک خشک می شود آبیاری کنید.عواملی مانند سایه،باد،جذب آب،ریشه درخت،نوع خاک و سراشیب نقش خود را تا تعیین مقدار رطوبت خاک ایفا می کنند.کوددهی با حصیر یا خزه کود گیاهی رطوبت را نگهداری می کند اما جانشین آب دهی مرتب نخواهد شد.اگر می توانید رطوبت خاک را دائماً بدون غرق شدن بذر نگهدارید جوانه زنی سریع خواهد بود.