منافع باغبانی عمودی

باغ های عمودی منافع اقتصادی و اکولوژیکی و همچنین ارزش زیبایی شناختی دارد.

این منافع با شرایطی از قبیل تفاوت ساختمان ها، تکنولوژی های دیوار سبز، انتخاب گیاهان و پوشش گیاهی تغییر خواهد کرد. در ادامه به برشمردن مهم ترین ارزش های دیوارهای سبز میپردازیم :

1- زیبایی چشمگیر و نمایش بصری

right

2- پوشش دیوارهایی با ظاهر نامناسب و حفاظت از ساختمان

middle

3- عایق صوتی

right

4- حفظ و نگهداری آب و تلاش برای آبیاری کمتر

5- کاهش سطح CO2 و افزایش اکسیژن و بهبود بخشیدن به کیفیت هوا

6- حفاظت در مقابل گرد و غبار و میکروارگانیسم های مضر

7- عایق طبیعی برای هوای سرد و گرم و ذخیره انرژی برای ساختمان شما

8- کمتر در معرض بیماری و حشرات قرارگرفتن گیاهان

9- کاهش سطح تنش توسط گیاهان زنده و ایجاد یک محیط آرام

10- افزایش بها و ارزش خانه و محیط کار شما

11-برپا نگهداشتن مکان هایی که حیات وحش و بکر را زنده نگه می دارند.

12- کاهش جزایر گرمای شهری