اهمیت باغ بام (بام سبز) در زیباسازی فضای شهری

امروزه اهمیت و نقش فضای سبز شهری در حیات شهرها و پایداری آنها و تأثیرات فیزیکی و طبیعی آن در سیستم شهری و بازدهی های مختلف اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی آن انکارناپذیر است.

middle

بام های تخت معمولاً فاقد ملاحظات زیبایی شناسانه معماری بوده و بنابراین نمی توانند در غنای ارزش زیبایی و معماری ساختمان نقشی داشته باشد. این سطوح جهره ای زمخت و خشن به سیمای شهر یا محدوده ساختمان می بخشد و نیازمند سیستم دفع آب باران نیز هستند. در جهت مقابله با این مشکل، بشر از گذشته های دور به ایجاد بام های سبز یا باغ بام ها به عنوان راه حلی مناسب برای آشتی دوباره با طبیعت و تغییر چشم انداز شهری روی آورده است. ایجاد سبزینگی در فضای پشت بام بر آب و هوای شهر و منطقه و هوای داخل ساختمان تأثیر مثبت داشته و با ممانعت از تابش اشعه های خورشیدی در خنک سازی فضا نقش دارد و باعث تأمین فضای سازگار و مطبوع برای کاربران ساختمان می شود.