بازسازی استادیوم یادگار امام تبریز

خلاصه خبر
بازسازی استادیوم یادگار امام تبریز توسط شرکت سدروس سبز آغاز شد.
تاریخ خبر
1395/03/9
متن خبر

براساس گزارش دپارتمان خبری شرکت سدروس سبز پروژه استادیوم یادگار امام تبریز پس از یک فراخوان عمومی و پیروزی شرکت سدروس سبز در تاریخ 1395/03/5 با حضور مدیر کل تربیت بدنی استان تبریز و چند تن از مدیران ارشد و مسئولین استادیوم یادگار امام تبریز آغاز گردید.

براساس گزارش اعلامی این پروژه قرار است در مدت زمان 60 روزبا همت کلیه مسئولین توسط تیم فنی و مهندسی شرکت سدروس سبز انجام پذیرد که در نوع خود این زمان به عنوان یک انقلاب جدید در بخش ترمیم یک استادیوم محسوب می شود.

موضوع خبر
بازسازی استادیوم یادگار امام تبریز توسط شرکت سدروس سبز آغاز شد.
منبع خبر
شرکت سدروس سبز