بازديد مهندس مدبر از ورزشگاه در حال احداث ميانرود شيراز