جا به جایی نهال

ماشینی که نهال را به طور کامل از ریشه خارج و جابجا می کند