عوامل موثر در کیفیت عملی چمن

1-استحکام :در واقع تحت عنوان مقاومت به فشار مطرح شده که تحت تأثیر عواملی چون ترکیبات شیمیایی،بافت آب،دما،اندازه چمن،تراکم و... قرار دارد.از انواع چمن دو نوع چمن چایر(برموداگوس)و چمن زویشیا دارای استحکام زیادی هستند.

2-قابلیت ارتجاعی:عبارت است از ویژگی برگشت پذیری بحالت اولیه پس از ر فع نیروی اولیه .این عامل در چمن هایی که رفت و آمد و فعالیت های ورزشی بر روی آنها صورت می گیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.این ویژگی با یخبندان کاهش یافته ولی با افزایش دما مجدداً افزایش می یابد.

3-برگشت پذیری یا جهندگی:عبارت است از ظرفیت تحمل ضربه و شوک بدون تغییر در ظاهر چمن.این ویژگی توسط میزان تحول پذیری شاخساره های جانبی و برگ ها پدید می آید و در زمین های فوتبال عامل مهمی در کاهش صدمه دیدگی بازیکنان است.

4- طراوت و شادابی:به عنوان یک ویژگی ژنتیکی همراه با خصوصیت مقاومت و استحکام عمل می کند.ژنوتیپ های یکسان در شرایط چیدن در ارتفاع بیشتر دارای طراوت و مقاومت به پاخوری بیشتری خواهند بود.از طرف دیگر در شرایط یکسان کاشت،ژنوتیپ های مختلف باعث بروز رقابت نسبی و طراوت و سرسبزی بیشتر خواهند شد.در واقع طراوت رابطه مستقیم با تراکم دارد(در صورت یکسان بودن ژنوتیپ)

5-ریشه دهی:عبارت است تعداد زیادی ریشه های سفید در عمق چند سانتی متری خاک .در واقع ریشه دهی کم عمق و سطحی در دوره تنش باعث بروز مشکلات عمده ای خواهد بود.در مورد کاشت چمن به ویژه چمن های سردسیری رعایت نکات زیر اهمیت ویژه ای دارند:

• توسعه ریشه دهی قوی در بهار

• نگهداری سیستم ریشه دهی در بهار

• تولید ریشه های جدید در پاییز

6-بازسازی:توانایی تولید پس از صدمه در اثر ضربه،بیماری و ... را بازسازی گویند که تحت تأثیر 2 عامل زیر می باشد:

• شرایط ژنتیکی:ساختار وراثتی گیاه در ترمیم آسیب وارده در اثر عوامل محیطی

• شرایط محیطی:دمای مناسب – خاک سمی و آلوده – نور نامناسب – کود و خاک فشرده