ادامه روند احداث ورزشگاه 50 هزار نفری میانرود شیراز