ترمیم و نگهداری زمین فوتبال استادیوم انقلاب کرج

تاریخ اجرا
1385 -
محل اجرا
کرج -
مدت زمان اجرای پروژه

7

سال -
مساحت
8000 -
کاربرد
زمین فوتبال -
نوع پروژه
نگهداری - ترمیم -
نوع زمین چمن
چمن طبیعی -
نوع سیستم آبیاری
اتوماتیک 15 آبپاشه -
نوع بذر چمن
بذر سردسیری -
نوع کاشت چمن
کاشت بذر در داخل خاک -